Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τους κανόνες κατανομής για μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα σύνορα Ελλάδας-Ιταλίας

Τετάρτη, 22/09/2021 - 13:16

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 31 Αυγούστου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της Περιφέρειας Υπολογισμού Δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (CCR GRIT) για τις περιφερειακές απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής σύμφωνα με τα άρθρα 52 παρ. 3 και 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

Ημερομηνία αποστολής: 13.09.2021, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309551, Αποστολέας: ΕΣΕΠΗΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ