ΑΔΜΗΕ: Διανομή μερίσματος ύψους 19,812 εκατ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Διανομή μερίσματος ύψους 19,812 εκατ. ευρώ
Τρίτη, 31/08/2021 - 21:55

Στη διανομή μερίσματος ύψους 19,812 εκατ. ευρώ προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.

Παράλληλα, η Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 14.07.2021 ενέκρινε τη διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση του 2020, ύψους 4,152.800 ευρώ ή 0,0179089036 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.341 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα υπολοίπου μερίσματος και προμερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο υπόλοιπο μερίσματος και προμερίσματος).

Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος και προμερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021 (record date). Το προσωρινό μέρισμα και το υπόλοιπο μερίσματος (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» , ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτου (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2026).

Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους της περίπτωσης (2) θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.