Το σχέδιο της ΔΕΗ για έργα ΑΠΕ σε «πρώην» λιγνιτικά εδάφη

Το σχέδιο της ΔΕΗ για έργα ΑΠΕ σε «πρώην» λιγνιτικά εδάφη
Παρασκευή, 31/03/2023 - 06:19

Εγκρίθηκε χθες από Δ.Σ. της ΔΕΗ η μεταβίβαση από την εταιρεία των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως ζώνες απολιγνιτοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας και του Δήμου Μεγαλόπολης.

Παράλληλα, θα μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και συγκεκριμένα στην κατά 100% θυγατρική του εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», η κυριότητα των υποκείμενων εκτάσεων των Ορυχείων.

Όμως όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης κατά την διάρκεια συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυτή η διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ΔΕΗ. Παράλληλα, η εταιρία θα εκμεταλλευτεί κάποιες εκτάσεις για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ 5.000MW ή για άλλες δραστηριότητες.

Ειδικότερα στο σχέδιο που εγκρίθηκε σύμφωνα με τη ΔΕΗ περιλαμβάνεται:

1. Απόσχιση Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της ΔΕΗ Η ΔΕΗ (η «Διασπώμενη») θα προχωρήσει σε απόσχιση του νομοθετικώς ορισμένου Κλάδου της κατά τον Ν. 4872/2021, συνεπεία της οποίας η συσταθησόμενη εταιρεία «MΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» («Επωφελούμενη») θα καταστεί κύριος των περιουσιακών στοιχείων και πάσης φύσεως δικαιωμάτων του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζ.ΑΠ.τ ης ΔΕΗ [εφεξής, «Κλάδος» ή «Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης»]. Η αξία του Κλάδου προσδιορίστηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 27 του Ν. 4872/2021 και του άρ. 17 του Ν. 4548/2018. Επισημαίνεται ότι τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των υποκείμενων λιγνιτικών κοιτασμάτων, καθώς και η ευθύνη αποκατάστασης των εδαφών που περιλαμβάνονται στα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία, παραμένουν στη ΔΕΗ.

2. Μεταβίβαση (δυνάμει πώλησης) της «MΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» Με την ολοκλήρωση της απόσχισης, η ΔΕΗ θα μεταβιβάσει άπαξ στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» το σύνολο των μετοχών της «MΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.», ώστε αυτή να καταστεί μοναδικός μέτοχος της, έναντι ανταλλάγματος που θα ισούται με την αξία του Κλάδου. Προς εξόφληση του ανταλλάγματος, η «Μετάβαση Α.Ε.» θα πληρώνει τους εργολάβους που θα πραγματοποιούν εργασίες αποκατάστασης επί των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της ΔΕΗ.

3. Απορρόφηση της «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» από τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε» Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών, η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» θα εκκινήσει τις διαδικασίες για την απορρόφηση της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» ώστε να καταστεί δικαιούχος των πάσης φύσεως δικαιωμάτων επί των ακινήτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταβιβασθεί από τη ΔΕΗ.

Προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό

Παράλληλα, στη σημερινή συνέλευση των μετόχων θα συζητηθεί η τροποποίηση των άρθρων 8 και 18β του καταστατικού της ΔΕΗ. Ειδικότερα, προτείνεται στο άρθρο 8 πως «με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να συστήνονται και άλλες Επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες προσδιορίζονται από το Δ.Σ. και οι οποίες συγκροτούνται από μέλη ή/και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» Στο άρθρο 18 για την επιτροπή Προμηθειών προτείνεται να συγκροτείται «από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τον Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, τον Γενικό Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τυχόν άλλα μέλη που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του».