ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Στις 14 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Στις 14 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών
Τρίτη, 23/11/2021 - 20:59

Στις 14 Δεκεμβρίου του 2021 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ για τη διανομή κερδών.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με την από 23.11.2021 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14.12.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρείας του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 των χρήσεων έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,17 ανά μετοχή. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος.

2) Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω μείωσης της θητείας του Δ.Σ. από πέντε (5) σε τέσσερα (4) έτη. Κωδικοποίηση του Καταστατικού».

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.