ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το Επιτρεπόμενο Έσοδο της Ρυθμιστικής Περιόδου 2022-2025

ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το Επιτρεπόμενο Έσοδο της Ρυθμιστικής Περιόδου 2022-2025
Παρασκευή, 12/11/2021 - 22:00

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την Ρυθμιστική Περίοδο 2022-2025, βάσει της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου που εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 495/2021 και θα εφαρμοστεί βάσει των προβλέψεων του αρ.15 του ν.4001/2011, καθώς και της Μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε μέχρι και το 2021 (Απόφαση ΡΑΕ 340/2014) αναφορικά με τα Έργα Μείζονος Σημασίας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 – 2025

Στο πλαίσιο των προβλέψεων των άρθρων 20 και 22 της Μεθοδολογίας ο Διαχειριστής υπέβαλε εισήγηση με τα απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου 2022-2025 τον Οκτώβριο του 2021. Το σύνολο των στοιχείων της εν λόγω εισήγησης θα ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση της Απόφασης Ρύθμισης Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την Ρυθμιστική Περίοδο (ΡΠ) 2022-2025.

Οι τιμές των βασικών παραμέτρων που εισηγείται ο Διαχειριστής συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. ΡΠΒ – Επενδύσεις – Κεφάλαιο Κίνησης

Βάσει της εισήγησης του Διαχειριστή το σύνολο τη Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ), εξαιρουμένων των Έργων Μείζονος Σημασίας (ΕΜΣ), διαμορφώνεται σε 2.073.387 χιλ. €, 2.190.328 χιλ. €, 2.308.664 χιλ. € και 2.384.272 χιλ. € για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αναπόσβεστη αξία των παγίων αφαιρουμένων των επιχορηγήσεων, οι νέες επενδύσεις, τα έργα σε εξέλιξη και το κεφάλαιο κίνησης.

Η Ειδική Περιουσιακή Βάση (ΕΠΒ) για την ΡΠ 2022-2025 περιλαμβάνει τα έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως Έργα Μείζονος Σημασίας κατά την έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Τα Έργα Μείζονος Σημασίας τα οποία μπαίνουν σε λειτουργία κατά την διάρκεια της Ρυθμιστικής Περιόδου αφορούν στη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής και στην Δ’ Φάση Κυκλάδων. Η ΕΠΒ διαμορφώνεται σε 77.709 χιλ. €, 959.311 χιλ. € και 922.560 χιλ. € για τα έτη 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται η αναπόσβεστη αξία των παγίων των ΕΜΣ αφαιρουμένων των επιχορηγήσεων και οι κεφαλοποιηθείσες αποδόσεις επί των απασχολούμενων κεφαλαίων της κατασκευαστικής περιόδου (βάσει της Απόφασης ΡΑΕ 340/2014).

Οι επενδύσεις, εκτός των Έργων Μείζονος Σημασίας, οι οποίες σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή εντάσσονται στη ΡΠΒ, αφορούν σε έργα που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ ύψους 267 εκ.€, 217 εκ.€, 217 εκ.€ και 168 εκ.€, καθώς και σε έργα εκτός ΔΠΑ ύψους 46 εκ.€, 51 εκ.€, 36 εκ.€ και 44 εκ.€, για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα.

Βάσει της εισήγησης του Διαχειριστή το κεφάλαιο κίνησης ανέρχεται σε 93 εκ.€, 101 εκ.€, 102 εκ.€ και 112 εκ.€ για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα.

  1. Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου – Αποδόσεις επί της ΡΠΒ

Με βάση την εισήγηση του Διαχειριστή, το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου σε ονομαστικούς προ-φόρων όρους (WACC pre-tax, nominal) για την ΡΠ 2022-2025 υπολογίζεται σε 7,52%, ως μέσος όρος των αποδόσεων κάθε έτους. Οι αποδόσεις επί της ΡΠΒ (εξαιρουμένων των Έργων Μείζονος Σημασίας) ανέρχονται σε 154.082 χιλ. €, 160.492 χιλ. €, 169.526 χιλ. € και 176.988 χιλ. € για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα.

  1. Αποδόσεις επί της ΕΠΒ

Ο Διαχειριστής εισηγείται πρόσθετη απόδοση (WACC Premium) για τα Έργα Μείζονος Σημασίας που εντάσσονται στην Ειδική Περιουσιακή Βάση της τάξης του 2,5%, βάσει του άρθρου 11 της Απόφασης ΡΑΕ 340/2014 και σύμφωνα με το άρθρο 22 της Μεθοδολογίας (Απόφαση ΡΑΕ 495/2021).

Με βάση την πρόσθετη απόδοση (2,5%) και το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (7,52%) που αιτείται ο Διαχειριστής, οι ετήσιες αποδόσεις επί της ΕΠΒ ανέρχονται σε 3.976 χιλ. €, 53.179 χιλ. € και 95.956 χιλ. € για τα έτη 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα.

  1. Λειτουργικές Δαπάνες

Βάσει του άρθρου 8 της Μεθοδολογίας, ο Διαχειριστής στην εισήγηση του διακρίνει τις λειτουργικές δαπάνες, σε Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες και Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες. Συγκεκριμένα:

  • Στις Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ και μεταξύ αυτών υπάρχουν δαπάνες μισθοδοσίας, αμοιβές και παροχές Τρίτων, υλικά και αναλώσιμα, καθώς και λοιπά έξοδα. Το σύνολο των Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών ανέρχεται σε 106.609 χιλ. €, 111.958 χιλ. €, 119.415 χιλ. € και 125.283 χιλ. € για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα, ποσά στα οποία περιλαμβάνονται και οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρίας ΑΡΙΑΔΝΗ υπεύθυνης για την κατασκευή της Διασύνδεσης Κρήτη-Αττική.

Βάσει του άρθρου 19 της Μεθοδολογίας ορίζεται μηχανισμός κινήτρου για τις Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες από την Ρυθμιστική Περίοδο 2022-2025, με στόχο τη σταδιακή μείωση του λειτουργικού κόστους που μετακυλίεται στους χρήστες του ΕΣΜΗΕ μεταξύ των Ρυθμιστικών Περιόδων, καθώς και επιμερισμό του σχετικού οφέλους από την εξοικονόμηση δαπανών μεταξύ Διαχειριστή και χρηστών ΕΣΜΗΕ εντός της Ρυθμιστικής Περιόδου που αυτό το όφελος δημιουργείται.

  • Το σύνολο των Μη Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών ανέρχεται σε 11.463 χιλ. €, 10.341 χιλ. €, 6.927 χιλ. € και 8.164 χιλ. € για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα.
  1. Αποσβέσεις

Βάσει της εισήγησης του Διαχειριστή το σύνολο των αποσβέσεων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου ανέρχεται σε 89.455 χιλ. €, 97.129 χιλ. €, 115.492 χιλ. € και 134.260 χιλ. € για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα.

  1. Σύνολο Επιτρεπόμενου Εσόδου ΑΔΜΗΕ

Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή το συνολικό Επιτρεπόμενο Έσοδο για την Ρυθμιστική Περίοδο 2022-2025 διαμορφώνεται ανά έτος ως ακολούθως:

ασικά μεγέθη Επιτρεπόμενου Εσόδου Ρυθμιστικής Περιόδου 2022-2025 και αντίστοιχα μεγέθη για το έτος 2021
(σε χιλ. €) 2021* 2022 2023 2024 2025
Ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες 106.609 111.958 119.415 125.283
Μη ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες 11.463 10.341 6.927 8.164
Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 79.066 118.073 122.299 126.342 133.447
Αποσβέσεις 77.063 89.455 97.129 115.492 134.260
Επιτρεπόμενη Απόδοση επί της ΡΠΒ και ΕΠΒ 129.766 154.082 164.468 222.705 272.944
Επιτρεπόμενο Έσοδο 285.895 361.610 383.896 464.539 540.651
*: Επιτρεπόμενο Έσοδο για το 2021 όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 235/2018 βάσει της προηγούμενης μεθοδολογίας (Απόφαση ΡΑΕ 340/2014) η οποία δεν προέβλεπε την διάκριση των λειτουργικών δαπανών σε
  1. Εκτίμηση Διαχειριστή αναφορικά με την διαμόρφωση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και το όφελος από τις μειώσεις των χρεώσεων ΥΚΩ

Στον παρακάτω πίνακα και με βάση κάποιες γενικές παραδοχές που έγιναν, κυρίως ως προς τη Διαμόρφωση του Απαιτούμενου Εσόδου που δεν δύναται να προσδιοριστούν επακριβώς σε βάθος δεκαετίας (ενδεικτικά, έσοδα από τις Διεθνείς Διασυνδέσεις) παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις του Διαχειριστή αναφορικά με την εξέλιξη του Επιτρεπόμενου Εσόδου, του Απαιτούμενου Εσόδου και των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος ανά κατηγορία χρηστών του ΕΣΜΗΕ (ΥΤ/ΜΤ/ΧΤ) και η εκτιμώμενη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ λόγω των νησιωτικών διασυνδέσεων που υλοποιεί ο Διαχειριστής.