ΤΕΕ: Αναλαμβάνει τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα

ΤΕΕ: Αναλαμβάνει τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα
Τρίτη, 09/11/2021 - 20:54

Τα καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών ανατίθενται στο ΤΕΕ όπως προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Εθνικούς πόρους, αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμιση κατοικιών, στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν:

i. την υποδοχή, διαχείριση, έλεγχο και αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης,

ii. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτημάτων ολοκλήρωσης,

iii. την κατάρτιση αρχικών, προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση αυτών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

iv. την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής αιτήσεων

v. την διαχείριση και εξέταση των ενστάσεων,

vi. την εισήγηση των απορρίψεων/απεντάξεων υποβληθεισών αιτήσεων προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας (“Επιτελική Δομή”),

vii. τη διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης,

viii. την υποβολή προς την Επιτελική Δομή σχεδίου με συχνές ερωτήσειςαπαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση,

ix. την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης προς τους ωφελούμενους για θέματα του προγράμματος και την υποβολή προς την Επιτελική Δομή των σχετικών αναφορών για την πορεία της υπηρεσίας ενημέρωσης και πληροφόρησης,

x. την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή και τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος, την διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωση του Προγράμματος,

xi. την οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων σε έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν μεθοδολογίας η οποία θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών,

xii. την εντολή προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την εκταμίευση της επιχορήγησης και των λοιπών ωφελημάτων του Προγράμματος προς τους ωφελούμενους,

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις ανάγκες του Προγράμματος και δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη του έργου του κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Τα τελικά παραδοτέα διαβιβάζονται στην Επιτελική Δομή, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητάς τους εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης.

Παράλληλα, ανατίθενται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) η διαχείριση χρηματοδοτικού εργαλείου εγγυοδοσίας στη βάση σχετικής υπουργικής απόφασης και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν σε Φορέα Εγγυοδοσίας.