Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση συγκέντρωσης ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ/ ΗΡΩΝ Ι και ΗΡΩΝ ΙΙ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση συγκέντρωσης ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ/ ΗΡΩΝ Ι και ΗΡΩΝ ΙΙ
Παρασκευή, 01/10/2021 - 12:10

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στις 30/09/2021, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 747/2021 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την από 06/08/2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επί των εταιριών ΗΡΩΝ Ι και ΗΡΩΝ ΙΙ.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, την αγορά κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής, την αγορά προμήθειας φυσικού αερίου σε επίπεδο χονδρικής, και την αγορά προμήθειας φυσικού αερίου σε επίπεδο λιανικής, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του N. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.