Η Απόφαση της ΡΑΕ για την νέα εγγυητική επιστολή. Τί προβλέπεται

Η Απόφαση της ΡΑΕ για την νέα εγγυητική επιστολή. Τί προβλέπεται
Δευτέρα, 20/09/2021 - 12:37

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή από τη ΡΑΕ η τελική απόφασή για τη νέα εγγυητική επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού, η δημόσια διαβούλευση της οποίας είχε διαρκέσει έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η Ρυθμιστική Αρχή αφού έλαβε υπόψη της τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση, προχώρησε με τη σειρά της σε σχετικές προσαρμογές και βελτιώσεις, ενώ αποδέχθηκε την έκδοση εγγυητικών επιστολών και από ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση των σχετικών συναλλαγών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετέχοντας στη διαβούλευση, είχε επισημάνει ότι δεν πρέπει να μεταβληθεί η έως σήμερα ισχύουσα νόμιμη πρακτική, σύμφωνα με την οποία η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από κάθε φορέα που έχει το νόμιμο δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυητικών και όχι μόνο από πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες), όπως καθορίζεται στην υποσημείωση 1 του σχεδίου της νέας εγγυητικής επιστολής, ενώ ζήτησε να υπάρξει ρητός ορισμός της ημερομηνίας λήξης στο σχέδιο της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού.

Τι προβλέπει η απόφαση της ΡΑΕ για τη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προθεσμίες του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 για την υποβολή πλήρους αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης / πλήρους αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον αρμόδιο Διαχειριστή για σύνδεση (σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως κορεσμένο δίκτυο) δύνανται να παραταθούν με αίτημα του κατόχου Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του Κανονισμού Βεβαιώσεων, για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κρίνεται σκόπιμο η διάρκεια της Εγγυητικής Επιστολής να παρατείνεται κάθε φορά αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης.

Σε περίπτωση τροποποίησης λόγω αύξησης της μέγιστης ισχύος παραγωγής, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλει να μεριμνήσει προκειμένου για την αναπροσαρμογή του συνολικού ύψους της προσκομισθείσας Εγγυητικής Επιστολής / των προσκομισθεισών Εγγυητικών Επιστολών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020. Προς τούτο, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης λόγω αύξησης μέγιστης ισχύος, αντίγραφο νέας Εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα I) και να προσκομίσει στην Ρ.Α.Ε. το πρωτότυπο της νέας Εγγυητικής Επιστολής σε φυσική μορφή, εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος τροποποίησης λόγω μείωσης της μέγιστης ισχύος παραγωγής, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον κάτοχο της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας να μειώσει το συνολικό ύψος της προσκομισθείσας Εγγυητικής Επιστολής / των προσκομισθεισών Εγγυητικών Επιστολών. Προς τούτο, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή σε αντικατάσταση της ήδη υποβληθείσας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα I), με αναπροσαρμογή του ύψους της Εγγυητικής Επιστολής αναλόγως της αιτούμενης μείωσης μέγιστης ισχύος παραγωγής. Το πρωτότυπο της νέας Εγγυητικής Επιστολής προσκομίζεται σε φυσική μορφή στην Ρ.Α.Ε., εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης τροποποίησης στον κάτοχο της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος τροποποίησης λόγω μείωσης της μέγιστης ισχύος παραγωγής, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον κάτοχο της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας να μειώσει το συνολικό ύψος της προσκομισθείσας Εγγυητικής Επιστολής / των προσκομισθεισών Εγγυητικών Επιστολών. Προς τούτο, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή σε αντικατάσταση της ήδη υποβληθείσας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα I), με αναπροσαρμογή του ύψους της Εγγυητικής Επιστολής αναλόγως της αιτούμενης μείωσης μέγιστης ισχύος παραγωγής. Το πρωτότυπο της νέας Εγγυητικής Επιστολής προσκομίζεται σε φυσική μορφή στην Ρ.Α.Ε., εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης τροποποίησης στον κάτοχο της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Προκύπτει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, η αρχική Εγγυητική Επιστολή πρέπει να επιστρέφεται στο μεταβιβάζον πρόσωπο, χωρίς, ωστόσο, αυτό να συνεπιφέρει την παύση ισχύος της μεταβιβαζόμενης Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ειδικότερα, η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται στο μεταβιβάζον πρόσωπο κατόπιν αιτήματός του, που υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση απόφασης του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων / Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Περαιτέρω, όσον αφορά στους φορείς έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια των συμμετεχόντων στη σχετική δημόσια διαβούλευση, η Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού δύναται να εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13/05.02.2016), που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία με βάση το «κοινοτικό διαβατήριο» παρέχουν τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107/05.05.2014) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Δύναται, επίσης, να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με - 6 - γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Στο πλαίσιο αυτό, και για λόγους διευκόλυνσης των επενδυτών, επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές Εγγυητικές Επιστολές που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από επίσημη και επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ