Νέο πλαίσιο για αυτοπαραγωγή ενέργειας, αυξάνεται σε 3 MW η ισχύς των σταθμών παραγωγής

Νέο πλαίσιο για αυτοπαραγωγή ενέργειας, αυξάνεται σε 3 MW η ισχύς των σταθμών παραγωγής
Παρασκευή, 03/09/2021 - 15:35

Ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής δύο τεχνολογιών εκ των οποίων η μία είναι οι μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW

Σε 3 από 1 ΜW αυξάνει την ισχύ των σταθμών αυτοπαραγωγής με ενεργειακό ή εικονικό συμψηφισμό το ΥΠΕΝ, τροποποιώντας προηγούμενη υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τροποποίηση της παλαιότερης απόφασης έγινε κατόπιν αιτημάτων στο υπουργείο της βιομηχανίας, η οποία είχε ζητήσει την αύξηση της ισχύος για να μπορεί να συμψηφίζει το ρεύμα κάτι που δεν επέτρεπε ο περιορισμός του 1 MW, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Με την απόφαση αυτή τροποποιούνται και άλλα σημεία της προηγούμενης ΥΑ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σταθμούς μικρών ανεμογεννητριών, βιοαερίου, συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.α, τα οποία εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στην Κρήτη επιτρέπεται η εγκατάστασή τους με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, με μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών ίση με το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

Ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής δύο τεχνολογιών που περιλαμβάνουν μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW.

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στην Κρήτη, ισχύουν τα εξής:

-Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

-Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της απόφασης μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το 100% του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.

-Η ισχύς ενός σταθμού παραγωγής που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 3 MW.

Μετά την υποβολή του αιτήματος για αυτοπαραγωγή, ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου, εξετάζει το αίτημα και αποφαίνεται εντός του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης, για αιτήματα που αφορούν ενεργειακό συμψηφισμό, ή εντός των επόμενων δύο μηνών για αιτήματα που αφορούν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης.

Σε περίπτωση αποδοχής της Προσφοράς Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος ορίζεται σε 12 μήνες από τη χορήγηση της για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ. Είκοσι τέσσερις μήνες από τη χορήγηση της για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.

Ειδικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται κατά 18 μήνες, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας ενημερώνει τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου πριν τη λήξη της.

newmoney.gr