ΥΠΕΝ: Σύσταση επιτροπών για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους ΑΠΕ για το 2020

ΥΠΕΝ: Σύσταση επιτροπών για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους ΑΠΕ για το 2020
Δευτέρα, 30/08/2021 - 20:13

Στη σύσταση δύο επιτροπών για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους ΑΠΕ για το 2020 και τις σχετικές ενστάσεις προχώρησε το ΥΠΕ. Πρόκειται για την Επιτροπή Επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί και της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων κατά των αποφάσεων σχετικά με τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε μία ή περισσότερες Κοινότητες στις οποίες λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, για το έτος 2020. 

Πιο αναλυτικά έργο της Επιτροπής Επιμερισμού αποτελεί:

1. Η επεξεργασία των στοιχείων: α) από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σχετικά με τη θέση των σταθμών, β) από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) και από τον Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σχετικά με τα ποσά του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών ανά σταθμό καθώς και γ) από το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων ή σε περίπτωση απουσίας τους, τα ανωτέρω όρια από την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) ή σε περίπτωση απουσίας και αυτών, τα απογραφικά όρια των Κοινοτήτων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),

2. ο προσδιορισμός και ο επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για το έτος 2020,

3. η υποβολή εισήγησης στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον προσδιορισμό και επιμερισμό των ποσών του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών από κάθε σταθμό σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για το έτος 2020,

4. η εποπτεία της διαδικασίας επιμερισμού των ποσών του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές, για το έτος 2020, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2172), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349/27.01.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 203) και ισχύει,

Για τους σκοπούς του επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών, η Επιτροπή Επιμερισμού λαμβάνει υπόψη της προηγούμενες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει εισηγήσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί διοικητικής υπαγωγής γεωγραφικών περιοχών σε Κοινότητες.

Σε ότι αφορά την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων το έργο της αφορά σε :

1. Η αξιολόγηση των ενστάσεων κατά των αποφάσεων σχετικά με τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε μία ή περισσότερες Κοινότητες στις οποίες λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, για το έτος 2020,

2. η υποβολή σχετικών εισηγήσεων, σχετικά με τον προσδιορισμό και επιμερισμό των ποσών του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αξιολογεί τα στοιχεία για τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων, τις εκθέσεις των Επιτροπών Καθορισμού Ορίων ή τις τελεσίδικες αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει αυτών τα απογραφικά όρια των Κοινοτήτων της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και τις περί διοικητικής υπαγωγής αποφάσεις ακυρωτικών δικαστηρίων ή σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Εάν κατά τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων διαπιστωθούν περιπτώσεις σταθμών που λειτουργούν εντός ορίων Κοινοτήτων για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία νέου καθορισμού διοικητικών ορίων, με βάση τις κείμενες διατάξεις, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων δεν προχωρά στον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους γι’ αυτόν τον σταθμό έως την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.