ΡΑΕ: Ανέθεσε στο ΕΜΠ τη συνδρομή για τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

ΡΑΕ: Ανέθεσε στο ΕΜΠ τη συνδρομή για τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
Δευτέρα, 09/08/2021 - 18:05

Τη συνδρομή για τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ανέθεσε στο ΕΜΠ η ΡΑΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η ΡΑΕ προχώρησε στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την ανάπτυξη προδιαγραφών και κατευθυντήριων οδηγιών σχεδιασμού, εγκατάστασης και παρακολούθησης συστημάτων επιχειρησιακής συνέχειας σε φορείς με ιδιάζοντα ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με Φ.Α. στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ/ΕΜΠ).

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, στο πρόσφατο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία που δίνει η ΡΑΕ στην καθιέρωση κατάλληλων Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ), ιδιαίτερα στους Διαχειριστές Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρισμού και τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Αρχή εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη παροχής εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στην ανάπτυξη των ελάχιστων προδιαγραφών, κατευθυντήριων οδηγιών και ενδεικτικών υποστηρικτικών εγγράφων για τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και παρακολούθηση των κατάλληλων ΣΔΕΣ, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας, ιδιαίτερα κάτω από τις συνθήκες αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει η έλευση της πανδημίας COVID-19 αλλά και άλλων σημαντικών απειλών που δύνανται να επηρεάσουν την ασφάλεια κρίσιμων συστημάτων δικτύου και πληροφοριών και εν γένει των υποδομών ζωτικής σημασίας στον τομέα της ενέργειας.

Τα ανωτέρω συστήματα θα αφορούν τον Διαχειριστή Φ.Α. (ΔΕΣΦΑ) και Ηλεκτρισμού (ΑΔΜΗΕ), και ενδεχομένως άλλους φορείς με ιδιάζοντα ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας με Φ.Α. (π.χ. κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), όπως αυτοί θα προσδιοριστούν από τη ΡΑΕ