Στις 15 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «HELLENiQ ENERGY

Στις 15 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «HELLENiQ ENERGY
Παρασκευή, 26/05/2023 - 09:59

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (Αρ. ΓΕΜΗ 296601000) σε τακτική γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (η «Εταιρεία») με την με αριθμό 1427 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 25.5.2023, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής (17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου) και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

  1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 47ηςεταιρικής χρήσης (1.1.2022 – 31.12.2022) και υποβολή της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
  2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσης 2022
  3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2022
  4. Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2022
  5. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018
  6. Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2022
  7. Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
  8. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022
  9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.