Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα - 170.000 οι αιτήσεις

Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα - 170.000 οι αιτήσεις
Πέμπτη, 18/05/2023 - 06:18

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα. Πότε βγαίνουν οι πίνακες με τα αποτελέσματα.

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα που ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη και από τότε οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει σε αριθμό τις 170.000. Με δεδομένο ότι το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 20 Ιουνίου γίνεται αντιληπτό πως οι αιτήσεις θα είναι πάρα πολλές.

Μετά από αυτή την ημέρα θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάρτισης Προσωρινών Πινάκων για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί επιτυχώς και βαθμολογηθεί. Oι αιτήσεις χρηματοδότησης θα κατατάσσονται με βάση τη βαθμολογία τους σε επιλέξιμες και επιλαχούσες ως εξής:

Με βάση τα στοιχεία των υποβληθεισών αιτήσεων υπολογίζονται καταρχάς τα ποσά της δημόσιας δαπάνης που αναλογούν σε κάθε Περιφέρεια τόσο για την 1η όσο και για τη 2η & 3η εισοδηματικές κατηγορίες. Στη συνέχεια γίνεται η κατάταξη των αιτήσεων σε 26 διακριτές λίστες. Οι αιτήσεις της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας κατατάσσονται σε 13 χωριστές λίστες – μία ανά Περιφέρεια, ξεκινώντας πάντα από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης. Οι αιτήσεις της 2ης και 3ης εισοδηματικής κατηγορίας κατατάσσονται μαζί σε 13 χωριστές λίστες – μία ανά Περιφέρεια, ξεκινώντας πάντα από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Το 30% της Δημόσιας Δαπάνης δεσμεύεται για τους ωφελούμενους της 1ης (χαμηλότερης) εισοδηματικής κατηγορίας, ενώ το υπόλοιπο 70% θα καλύψει τους ωφελούμενους που ανήκουν στη 2η και 3η εισοδηματική κατηγορία του Προγράμματος. Στην περίπτωση που εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη είτε της 1ης, είτε της 2ης & 3ης εισοδηματικής κατηγορίας, οι πλεονάζουσες αιτήσεις εντάσσονται στον πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων της συγκεκριμένης λίστας και δύναται να χρηματοδοτηθούν εφόσον:

- αυξηθεί η δημόσια δαπάνη με μεταγενέστερη απόφαση,

- αποδεσμευθεί δημόσια δαπάνη λόγω μη χρήσης κάποιας επιταγής ή εξαργύρωσής της σε χαμηλότερη αξία από την προβλεπόμενη(αποδέσμευση κονδυλίων).  Για τον υπολογισμό της ανάλωσης της δημόσιας δαπάνης ανά αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ονομαστική αξία επιταγής για κάθε κατηγορία συσκευής που περιλαμβάνει η αίτηση αυτή.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων.