ΥΠΕΝ: Συστήθηκε η διυπουργική επιτροπή για την ενέργεια και το κλίμα

ΥΠΕΝ: Συστήθηκε η διυπουργική επιτροπή για την ενέργεια και το κλίμα
Τρίτη, 14/09/2021 - 12:52

Ορίστηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, φορείς και υπηρεσιακά στελέχη, τα οποία θα συμμετέχουν στη Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς και στη Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Στη Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα δύνανται να μετέχουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α) η Θεοδώρα Αντωνακάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

β) o Iωάννης Βουγιουκλάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

γ) ο Παντελής Κάπρος, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

δ) ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ε) ο Κωστής Σταμπολής, Αρχιτέκτων Μηχανικός

στ) ο Σταύρος Παπαθανασίου, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Στη Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα μπορούν επίσης να μετέχουν ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α) ο Βασίλειος Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος – Ενεργειακός Εμπειρογνώμων

β) ο Νίκος Μάντζαρης, Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της GREEN TANK

γ) ο Θεόδωρος Τσακίρης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Παράλληλα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την αποτύπωση της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή τυχόν παρεκκλίσεων κατά την υλοποίηση των εγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών και επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων και την υποβολή προτάσεων κατάλληλων νέων μέτρων ή τροποποίηση των υφιστάμενων για την επίτευξη των στόχων του Ε.Σ.Ε.Κ.

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Ομάδας Εργασίας, το έργο της εξειδικεύεται ως εξής:

  • Ο συντονισμός για την υλοποίηση και την παρακολούθηση εφαρμογής προτάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα στο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Σ.Ε.Κ. καθώς και η εισήγηση προς τη Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αναθεώρησης του Ε.Σ.Ε.Κ. και, ιδίως, σε σχέση με τον ανασχεδιασμό των υφιστάμενων και το σχεδιασμό νέων μέτρων πολιτικής, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, με σκοπό την επίτευξη αυτών και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ διατομεακών πολιτικών.
  • Η ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου διακυβέρνησης, για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της υλοποίησης των πολιτικών και μέτρων, καθώς και την αξιολόγηση της προόδου επίτευξης των εθνικών στόχων έως το έτος 2030, που προβλέπονται στο ΕΣΕΚ.
  • Η εκπόνηση των σχετικών εκθέσεων προόδου στο πλαίσιο του Κανονισμού για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης (2018/1999/ΕΕ), καθώς και εσωτερικών εκθέσεων προόδου στη συχνότητα που θα ορίζει η Διυπουργική Επιτροπή.