Η ΡΑΕ για αίτημα τροποποίησης της Άδειας Παραγωγής για τις Μονάδες της Μεγαλόπολης και του Μελίτη

Η ΡΑΕ για αίτημα τροποποίησης της Άδειας Παραγωγής για τις Μονάδες της Μεγαλόπολης και του Μελίτη
Τετάρτη, 08/02/2023 - 08:59

Ανακοίνωση ΡΑΕ σχετικά με το αίτημα τροποποίησης της Άδειας Παραγωγής για τις Μονάδες Μεγαλόπολης ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α, Μεγαλόπολης IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β και Μελίτης I του ΑΗΣ Μελίτης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-339329/25.10.2022 αίτηση για τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής για τη Μονάδα Μεγαλόπολης ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-345003/06.02.2023 αίτηση για τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής για τη Μονάδα Μεγαλόπολης IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-345004/06.02.2023 αίτηση για τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής για τη Μονάδα Μελίτης I του ΑΗΣ Μελίτη, σύμφωνα με το άρθρο 132Α ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022).

Η Αιτούσα είναι κάτοχος των υπ’ αριθ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03664 Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ατμοηλεκτρικό σταθμό με καύσιμο λιγνίτη στη θέση ΑΗΣ Μεγαλόπολη Α΄ No 3, ονομαστικής ισχύος 300 MW, του Δήμου Μεγαλόπολης, ΑΔ-03662 Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από ατμοηλεκτρικό σταθμό με καύσιμο λιγνίτη, στη θέση ΑΗΣ Μεγαλόπολη B΄ No 4, ονομαστικής ισχύος 300 MW, του Δήμου Μεγαλόπολης ΑΔ-03663 Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ατμοηλεκτρικό σταθμό με καύσιμο λιγνίτη στη θέση ΑΗΣ Μελίτης Νο 1, ονομαστικής ισχύος 330 MW, της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.