Κατάλογος Σημαντικών Βιομηχανιών σύμφωνα με το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Κατάλογος Σημαντικών Βιομηχανιών σύμφωνα με το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης
Τετάρτη, 25/01/2023 - 14:22

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρμόδια Αρχή κατά το άρθρο 12 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, και σύμφωνα με το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, με την παρούσα, υπ’ αριθ.889/2022 Απόφασή της κατήρτισεΚατάλογο «Σημαντικών» Βιομηχανιών» ανά κλάσησύμφωνα με το Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

O παρόν Κατάλογος διαμορφώθηκε σύμφωνα με τη σχετική Μεθοδολογία για τη σειρά διακοπής τροφοδοσίας των καταναλωτών του Καταλόγου «Σημαντικών» Βιομηχανιών, κατά τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο με την υπ’ αριθ.841/2022 Απόφασητης ΡΑΕ,Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 2022.

Η παρούσα Απόφαση θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σχετικά Αρχεία:

1)Απόφαση ΡΑΕ 889/2022

2)Απόφαση ΡΑΕ 841/2022

3)Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

4)Κατάλογος «Σημαντικών» Βιομηχανιών σε επεξεργάσιμη μορφή (word)