Διαβούλευση της ΡΑΕ επί εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου περιόδου 2022-2026

Διαβούλευση της ΡΑΕ επί εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου περιόδου 2022-2026
Δευτέρα, 23/01/2023 - 09:11

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) κατά το άρθρο 109 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, θέτει σε δημόσια διαβούλευση εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου για το ΣΑΔ περιόδου 2022-2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση[email protected]rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και τηνΠαρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Κείμενα διαβούλευσης