Κομισιόν: Μέτρα στήριξης για την ανάπτυξης εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Κομισιόν: Μέτρα στήριξης για την ανάπτυξης εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
Unsplash
Δευτέρα, 05/09/2022 - 16:30

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό μέτρο με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 341 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της κατασκευής και της λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), μετά τη θετική αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Επιτροπή και την έγκρισή του από το Συμβούλιο. Στόχος του μέτρου είναι να καταστεί δυνατή η ομαλή ενσωμάτωση στο ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ενός αυξανόμενου μεριδίου ανανεώσιμης ενέργειας που προέρχεται από αιολικές και ηλιακές πηγές. Το πρόγραμμα θα συμβάλει επίσης στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ που σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η αύξηση της διαθέσιμης δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα είναι καίριας σημασίας ώστε να καταστούν τα δίκτυα πιο ευέλικτα και καλύτερα προετοιμασμένα για ένα μέλλον στο οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του απανθρακοποιημένου μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας. Το ελληνικό μέτρο ενίσχυσης που εγκρίναμε σήμερα, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα συμβάλει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγορών για υπηρεσίες συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, βοηθώντας παράλληλα την Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους της για μείωση των εκπομπών.»

Το ελληνικό καθεστώς

Το καθεστώς που κοινοποίησε η Ελλάδα θα προωθήσει τη δημιουργία διαφόρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής δυναμικότητας έως 900 MW, συνδεδεμένων με το δίκτυο υψηλής τάσης. Τα έργα θα επιλεγούν μέσω διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας υποβολής προσφορών. Η ανάθεση των συμβάσεων στα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2023, οι δε εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί, σωρευτικά, υπό μορφή: i) επενδυτικής επιχορήγησης, η οποία θα καταβληθεί κατά τη φάση κατασκευής όλων των υποστηριζόμενων έργων· και ii) ετήσιας στήριξης που θα καταβάλλεται κατά τη φάση λειτουργίας των έργων, για περίοδο 10 ετών.

Το συνολικό ποσό της ετήσιας στήριξης ανά δικαιούχο θα καθοριστεί σε διαγωνισμό και θα προσαρμοστεί μέσω μηχανισμού ανάκτησης σε περίπτωση που το έργο έχει πλεονάζοντα έσοδα από τη συμμετοχή του στην αγορά κατά τη φάση λειτουργίας.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και συγκεκριμένα το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και τις κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Η Επιτροπή έκρινε ότι η ενίσχυση είναι αναγκαία και έχει χαρακτήρα κινήτρου, δεδομένου ότι τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα εκτελεστούν χωρίς τη δημόσια στήριξη.

Επιπλέον, το μέτρο είναι αναλογικό, δεδομένου ότι το επίπεδο της ενίσχυσης αντιστοιχεί στις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες, θα υπάρχουν δε οι αναγκαίες διασφαλίσεις που περιορίζουν την ενίσχυση στο ελάχιστο (μεταξύ άλλων, ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση της ενίσχυσης και προσαρμογή της ετήσιας στήριξης μέσω μηχανισμού ανάκτησης σε περίπτωση πλεοναζόντων εσόδων από την αγορά). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα θετικά αποτελέσματα του μέτρου αντισταθμίζουν κάθε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού και των συναλλαγών που προκαλείται από τη στήριξη. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.