Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2021

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2021
Τετάρτη, 29/12/2021 - 17:25

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως Διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, κάθε μήνα προβλέπει και δημοσιεύει την εξέλιξη των εισροών και εκροών του εν λόγω Λογαριασμού για τα επόμενα δύο έτη. Με δεδομένο πως τόσο οι παράμετροι της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και οι παράμετροι των κρατικών ενισχύσεων, ενέχουν υψηλότατο βαθμό επισφάλειας πρόβλεψης λόγω αστάθμητων παραγόντων, ενώ συγχρόνως δεν υφίστανται αξιόπιστες επιστημονικές μέθοδοι για τις αντίστοιχες προβλέψεις, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν Δελτίο δίδονται με κάθε επιφύλαξη.

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζει κατά το δυνατόν την ορθότητα των προβλέψεων που ανακοινώνονται στο Μηνιαίο Δελτίο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις προβλέψεις αυτές βασίζονται σε στοιχεία τα οποία δεν παράγονται ή συλλέγονται από το Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ούτε υπόκεινται στον έλεγχό του, ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των προβλέψεων του Μηνιαίου Δελτίου του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.

Οι προβλέψεις αυτές και οι σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Δελτίο είναι γενικού ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν εμπορική, επιχειρηματική, επενδυτική, νομική ή άλλου είδους συμβουλή του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης προς οποιονδήποτε. Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημίες (θετικές ή αποθετικές) που μπορεί να επέλθουν σε οποιονδήποτε από τη χρήση πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Δελτίο.

Σύνοψις

Αύγουστος_2021

Αποτύπωση βασικών ενεργειακών και οικονομικών μεγεθών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αύγουστος_2021

 Τον Αύγουστο_2021 στο ΔΣ, ενεργές 15.174 Συμβάσεις, με εγκατεστημένη ισχύ 7,8 GW, παραγωγής 1,23 TWh, καθαρής αξίας 134,3 εκατ. € (χρέωση ΕΛΑΠΕ) και μεσοσταθμικής τιμής 108,9 €/MWh (χωρίς Φ/Β Στεγών).

 Από τις ανωτέρω, 1328 είναι ΣΕΔΠ, ισχύος 2,35 GW, παραγωγής 0,39 TWh, καθαρής αξίας -10,71 εκατ. € (η αρνητική ΔΠ είναι εισροή στον ΕΛΑΠΕ) και μεσοσταθμικής τιμής -26,9 €/MWh.

 Τον Αύγουστο_2021 συνδέθηκαν 56,8 νέα MW, εκ των οποίων 47,8 με ΣΕΔΠ.

 Τα Φ/Β Στεγών της Επικράτειας για τον Αύγουστο_2021 είναι 375,3 MW, με παραγωγή 55,5 GWh, αξίας 21,8 εκατ. € (χρέωση ΕΛΑΠΕ) και μεσοσταθμικής τιμής 392,8 €/MWh.

Απολογισμός διαχείρισης ΕΛΑΠΕ Αυγούστου_2021

Λογαριασμός ΦΟΣΕΤΕΚ: ο Λογαριασμός ΦΟΣΕΤΕΚ δίνει τρέχον υπόλοιπο - 320.440 € (χρέωση στον ΛΓ-1 του ΕΛΑΠΕ), ενώ το συνολικό αποτέλεσμα ΦΟΣΕΤΕΚ στον ΕΛΑΠΕ (στο τρέχον υπόλοιπο προστίθενται αποκλίσεις & αντικίνητρο) είναι -27.778 €. Το αντικίνητρο παρατεταμένης παραμονής είναι 41.025 €.

 Ειδικός Λογαριασμός ΜΔΝ: Το τρέχον υπόλοιπο ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ είναι 14,01 εκατ. € (πίστωση στον ΛΓ-2 του ΕΛΑΠΕ). Το ΕΤΜΕΑΡ των ΜΔΝ είναι 8,37 εκατ. €.

 Μέση τιμή δημοπρασιών CO2 56,30 €/tn.

 Από το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος σε MW των ΑΠΕ στο ΔΣ με ενεργές συμβάσεις ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και ΣΕΔΠ και Φ/Β Στεγών, ο ΔΑΠΕΕΠ εκπροσωπεί στις Αγορές το 69,5 % της εγκατεστημένης ισχύος και το 67,7 % της εγχεόμενης παραγωγής (MWh).

 Ειδική Τιμή Αγοράς: Η ΕΤΑ Αυγούστου_2021 για την Αιολική παραγωγή ίση με 112,10 €/MWh, Φ/Β 122,34 €/MWh, ΜΥΗΣ 122,57 €/MWh, ενώ για την ελεγχόμενη παραγωγή (Βιομάζα-ΣΗΘΥΑ) 126,50 €/MWh και με τη μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας ΜΤΕΑΕΜ στα 121,72 €/MWh.

 Η αξία των εσόδων από την Αγορά (DAM & IDM) και Αγορά Εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ τον Αύγουστο_2021 είναι 113,59 €/MWh. Το μοναδιαίο κόστος ευθύνης εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ είναι -3,68 €/MWh.

 Η συνιστώσα IMBC_B των Αποκλίσεων των ΦΟΣΕ που αποτελούν χρεοπίστωση του ΛΓ-1 του ΕΛΑΠΕ είναι -1,16 εκατ. €.

Το μοναδιαίο κόστος ευθύνης εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπούν οι ΦΟΣΕ είναι -2,92 €/MWh. Η μέση αξία του συνόλου των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (αποζημίωση) στην Επικράτεια είναι 124,6 €/MWh, η ανάλυση δε της αξίας στις βασικές εισροές είναι: το έσοδο από την Αγορά και τις Αποκλίσεις συνεισφέρει στο 48,7 %, το ΕΤΜΕΑΡ συνεισφέρει στο 28,7 %, το Σύνολο Εισροών ΜΔΝ (χωρίς ΕΤΜΕΑΡ) 11,7 %, η Έκτακτη χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου στο ΔΣ 4,4 %, η Έκτακτη Εισφορά Μονάδων ΑΠΕ ΔΣ στο 3,6 % και το έσοδο από την πώληση των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου συνεισφέρει στο 2,4 %,ενώ το 16,3 % της αποζημίωσης αποτελεί υπερανάκτηση και συμβάλλει στη μείωση του Σωρευτικού Ελλείμματος.

Σεπτέμβριος_2021

Αποτύπωση βασικών ενεργειακών και οικονομικών μεγεθών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Σεπτέμβριος_2021

 Τον Σεπτέμβριο_2021 στο ΔΣ, ενεργές 15.317 Συμβάσεις, με εγκατεστημένη ισχύ 7,9 GW, παραγωγής 1,26 TWh, καθαρής αξίας 116,6 εκατ. € (χρέωση ΕΛΑΠΕ) και μεσοσταθμικής τιμής 92,6 €/MWh (χωρίς Φ/Β Στεγών).

 Από τις ανωτέρω, 1444 είναι ΣΕΔΠ, ισχύος 2,47 GW, παραγωγής 0,43 TWh, καθαρής αξίας -16,68 εκατ. € (η αρνητική ΔΠ είναι εισροή στον ΕΛΑΠΕ) και μεσοσταθμικής τιμής -38,9 €/MWh.

 Τον Σεπτέμβριο_2021 συνδέθηκαν 130,9 νέα MW, εκ των οποίων 122,5 με ΣΕΔΠ.

 Τα Φ/Β Στεγών της Επικράτειας για τον Σεπτέμβριο_2021 είναι 375,3 MW, με παραγωγή 59,3 GWh, αξίας 23,4 εκατ. € (χρέωση ΕΛΑΠΕ) και μεσοσταθμικής τιμής 395,55 €/MWh.

Απολογισμός διαχείρισης ΕΛΑΠΕ Σεπτεμβρίου_2021

 Λογαριασμός ΦΟΣΕΤΕΚ: ο Λογαριασμός ΦΟΣΕΤΕΚ δίνει τρέχον υπόλοιπο - 139.129 € (χρέωση στον ΛΓ-1 του ΕΛΑΠΕ), ενώ το συνολικό αποτέλεσμα ΦΟΣΕΤΕΚ στον ΕΛΑΠΕ (αποκλίσεις & αντικίνητρο) είναι -398 €. Το αντικίνητρο παρατεταμένης παραμονής είναι 47.850 €.

 Ειδικός Λογαριασμός ΜΔΝ: Το τρέχον υπόλοιπο ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ είναι 12,16 εκατ. € (πίστωση στον ΛΓ-2 του ΕΛΑΠΕ). Το ΕΤΜΕΑΡ των ΜΔΝ είναι 7,51 εκατ. €.

 Μέση τιμή δημοπρασιών CO2 61,55 €/tn.

 Από το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος σε MW των ΑΠΕ στο ΔΣ με ενεργές συμβάσεις ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και ΣΕΔΠ και Φ/Β Στεγών, ο ΔΑΠΕΕΠ εκπροσωπεί στις Αγορές το 68,4 % της εγκατεστημένης ισχύος και το 66,0 % της εγχεόμενης παραγωγής (MWh).

 Ειδική Τιμή Αγοράς: Η ΕΤΑ Σεπτεμβρίου_2021 για την Αιολική παραγωγή ίση με 128,31 €/MWh, Φ/Β 133,19 €/MWh, ΜΥΗΣ 134,30 €/MWh, ενώ για την ελεγχόμενη παραγωγή (Βιομάζα-ΣΗΘΥΑ) 137,29 €/MWh και με τη μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας ΜΤΕΑΕΜ στα 134,73 €/MWh.

 Η αξία των εσόδων από την Αγορά (DAM & IDM) και Αγορά Εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ τον Σεπτέμβριο_2021 είναι 126,84 €/MWh. Το μοναδιαίο κόστος ευθύνης εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ είναι -3,61 €/MWh.

 Η συνιστώσα IMBC_B των Αποκλίσεων των ΦΟΣΕ που αποτελούν χρεοπίστωση του ΛΓ-1 του ΕΛΑΠΕ είναι -1,66 εκατ. €. Το μοναδιαίο κόστος ευθύνης εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπούν οι ΦΟΣΕ είναι -3,91 €/MWh.

Η μέση αξία του συνόλου των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (αποζημίωση) στην Επικράτεια είναι 110,3 €/MWh, η ανάλυση δε της αξίας στις βασικές εισροές είναι: το έσοδο από την Αγορά και τις Αποκλίσεις συνεισφέρει στο 51,4 %, το ΕΤΜΕΑΡ συνεισφέρει στο 26,7 %, το Σύνολο Εισροών ΜΔΝ (χωρίς ΕΤΜΕΑΡ) 10,4 %, η Έκτακτη χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου στο ΔΣ 3,8 %, η Έκτακτη Εισφορά Μονάδων ΑΠΕ ΔΣ στο 3,6 % και το έσοδο από την πώληση των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου συνεισφέρει στο 3,5%, ενώ το 26,7 % της αποζημίωσης αποτελεί υπερανάκτηση και συμβάλλει στη μείωση του Σωρευτικού Ελλείμματος

Οκτώβριος_2021 Αποτύπωση βασικών ενεργειακών και οικονομικών μεγεθών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Οκτώβριος_2021

 Τον Οκτώβριο_2021 στο ΔΣ, ενεργές 15.416 Συμβάσεις, με εγκατεστημένη ισχύ 7,9 GW, παραγωγής 1,44 TWh, καθαρής αξίας 80,72 εκατ. € (χρέωση ΕΛΑΠΕ) και μεσοσταθμικής τιμής 56,1 €/MWh (χωρίς Φ/Β Στεγών).

 Από τις ανωτέρω, 1521 είναι ΣΕΔΠ, ισχύος 2,52 GW, παραγωγής 0,50 TWh, καθαρής αξίας -49,83 εκατ. € (η αρνητική ΔΠ είναι εισροή στον ΕΛΑΠΕ) και μεσοσταθμικής τιμής -100,2 €/MWh.

 Τον Οκτώβριο_2021 συνδέθηκαν 52,87 νέα MW, εκ των οποίων 47,8 με ΣΕΔΠ.

Απολογισμός διαχείρισης ΕΛΑΠΕ Σεπτεμβρίου_2021

 Λογαριασμός ΦΟΣΕΤΕΚ: ο Λογαριασμός ΦΟΣΕΤΕΚ δίνει τρέχον υπόλοιπο - 189.215 € (χρέωση στον ΛΓ-1 του ΕΛΑΠΕ), ενώ το συνολικό αποτέλεσμα ΦΟΣΕΤΕΚ στον ΕΛΑΠΕ (αποκλίσεις & αντικίνητρο) είναι 45.732 €. Το αντικίνητρο παρατεταμένης παραμονής είναι 101.628 €.

 Ειδικός Λογαριασμός ΜΔΝ: Το τρέχον υπόλοιπο ΕΛΑΠΕ ΜΔΝ είναι 8,94 εκατ. € (πίστωση στον ΛΓ-2 του ΕΛΑΠΕ). Το ΕΤΜΕΑΡ των ΜΔΝ είναι 6,95 εκατ. €.

 Μέση τιμή δημοπρασιών CO2 59,52 €/tn.

 Από το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος σε MW των ΑΠΕ στο ΔΣ με ενεργές συμβάσεις ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και ΣΕΔΠ και Φ/Β Στεγών, ο ΔΑΠΕΕΠ εκπροσωπεί στις Αγορές το 68,1 % της εγκατεστημένης ισχύος και το 65,5 % της εγχεόμενης παραγωγής (MWh).

 Ειδική Τιμή Αγοράς: Η ΕΤΑ Οκτωβρίου_2021 για την Αιολική παραγωγή ίση με 192,39 €/MWh, Φ/Β 192,51 €/MWh, ΜΥΗΣ 203,50 €/MWh, ενώ για την ελεγχόμενη παραγωγή (Βιομάζα-ΣΗΘΥΑ) 204,03 €/MWh και με τη μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας ΜΤΕΑΕΜ στα 198,35 €/MWh.

 Η αξία των εσόδων από την Αγορά (DAM & IDM) και Αγορά Εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ τον Οκτώβριο_2021 είναι 185,39 €/MWh. Το μοναδιαίο κόστος ευθύνης εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ είναι -7,53 €/MWh.

 Η συνιστώσα IMBC_B των Αποκλίσεων των ΦΟΣΕ που αποτελούν χρεοπίστωση του ΛΓ-1 του ΕΛΑΠΕ είναι -2,94 εκατ. €. Το μοναδιαίο κόστος ευθύνης εξισορρόπησης ανά εγχεόμενη MWh ΑΠΕ που εκπροσωπούν οι ΦΟΣΕ είναι -5,97 €/MWh.

Η μέση αξία του συνόλου των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (αποζημίωση) στην Επικράτεια είναι 73,1 €/MWh, η ανάλυση δε της αξίας στις βασικές εισροές είναι: το έσοδο από την Αγορά και τις Αποκλίσεις συνεισφέρει στο 65,6 %, το ΕΤΜΕΑΡ συνεισφέρει στο 19,6 %, το Σύνολο Εισροών ΜΔΝ (χωρίς ΕΤΜΕΑΡ) 5,0 %, η Έκτακτη χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου στο ΔΣ 2,0 %, το έσοδο από την πώληση των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου συνεισφέρει στο 1,9 %, και η Έκτακτη Εισφορά Μονάδων ΑΠΕ ΔΣ στο 1,7 % ενώ το 57,5 % της αποζημίωσης αποτελεί υπερανάκτηση και συμβάλλει στη μείωση του Σωρευτικού Ελλείμματος.

Υπόλοιπο_Έτους_2021

Εκτιμήσεις βασικών ενεργειακών και οικονομικών μεγεθών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Έτος_2021

 Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2021 είναι 1.430 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 640 MW για τα Αιολικά, 763 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

 Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για τον Δεκέμβριο του 2021 ως 225 €/MWh.

 Έχει συμπεριληφθεί εκτίμηση της χρεοπίστωσης αποκλίσεων των ΑΠΕ με ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και Φ/Β Στεγών για το 2021. Η μοναδιαία επίπτωση του κόστους εξισορρόπησης για ΔΑΠΕΕΠ για το τελευταίο δίμηνο του 2021 λαμβάνεται ως -7,4 €/MWh, ενώ για ολόκληρο το έτος εκτιμάται σε -4,5 €/MWh.

Έχει συμπεριληφθεί Χρέωση Προμηθευτή 2 €/MWh ως εισροή του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων ΛΓ_2. Όσον αφορά στην έκτακτη εισφορά 6% επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2020, έχει συμπεριληφθεί ως θετική συνιστώσα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων ΛΓ_2 για το 2021.

Προβλέψεις Έτους_2022

Εκτιμήσεις βασικών οικονομικών μεγεθών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Έτος_2022

 Η ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022 προκύπτει 75 €/tn.

 Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για το έτος 2022 λαμβάνεται ως 112,5 €/MWh.

 Έχει συμπεριληφθεί εκτίμηση της χρεοπίστωσης αποκλίσεων των ΑΠΕ με ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και Φ/Β Στεγών για το 2022. Η μοναδιαία επίπτωση του κόστους εξισορρόπησης για ΔΑΠΕΕΠ λαμβάνεται ως -4 €/MWh.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ