Παράταση δοκιμαστικής περιόδου εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθοδολογίας για τη διάκριση της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) και της ενέργειας εξισορρόπησης

Παράταση δοκιμαστικής περιόδου εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθοδολογίας για τη διάκριση της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) και της ενέργειας εξισορρόπησης
Πέμπτη, 23/12/2021 - 18:07

Σε συνέχεια απόφασης της από 22.12.2021 Ολομέλειας της Αρχής ανακοινώνεται η παράταση της δοκιμαστικής περιόδου (dry-run) εφαρμογής των βασικών αρχών διάκρισης της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) από την ενέργεια εξισορρόπησης, όπως έχουν εγκριθεί από την ΡΑΕ με την υπ΄αριθμ. 703/2021 απόφασή της. Η δοκιμαστική περίοδος λήγει στις 28.2.2022.PrevΑίτημα τρο