ΔΕΗ: Υπέγραψε κοινό ομολογιακό δάνειο έως 300 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Υπέγραψε κοινό ομολογιακό δάνειο έως 300 εκατ. ευρώ
Παρασκευή, 17/12/2021 - 10:30

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη σύμβαση για την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου, έως €300 εκατ. με την μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς εξασφαλίσεις, με Αρχικούς Ομολογιούχους, Συντονιστές και Συνδιοργανωτές τις Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως εκπρόσωποι των ομολογιούχων και Πληρεξούσιο Καταβολών.

Το δάνειο υπογράφηκε 15 Δεκεμβρίου 2021 και θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και θα έχει διάρκεια 3 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί κατά επιπλέον 2 έτη.

Η εν λόγω έκδοση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ρήτρα μείωσης εκπομπών C02 κατά 40% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022 με έτος βάσης το 2019, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της χρηματοδοτικής πολιτικής της ΔΕΗ με την συνολική της στρατηγική για το περιβάλλον και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Έναρξη διαδικασιών απορρόφησης των θυγατρικών "Λιγνιτική Μεγαλόπολης" και "Λιγνιτική Μελίτης"

Επιπλέον η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 13.12.2021 την έναρξη των διαδικασιών για την απορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών της "Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε." και "Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη Α.Ε" σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 48-49 του Ν. 4843/2021 σε συνδυασμό με το Ν. 4601/2019 και τις φορολογικές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Ως ημερομηνία αναφοράς των Λογιστικών Καταστάσεων συγχώνευσης ορίστηκε η 30.11.2021.