Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ»

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ»
Δευτέρα, 29/11/2021 - 15:23

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2020, με τίτλο «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ»

Τα συνημμένα έγγραφα της πρόσκλησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΥ «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος»: http://www.eysped.gr/el/Pages/output1.3.aspx