Παράταση ρύθμισης φορολογικών υποχρεώσεων αγροτών που υπέβαλαν αίτηση για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 – 2020

Παράταση ρύθμισης φορολογικών υποχρεώσεων αγροτών που υπέβαλαν αίτηση για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 – 2020
Δευτέρα, 18/10/2021 - 11:34

Αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΠΕΕΠ για Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, για τα έτη 2019-2020 από αγρότες, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 16, της ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 (ΦΕΚ Β’ 3152/30.07.2020):
” Δυνητικοί Δικαιούχοι με εκκρεμείς φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις έναντι του κράτους ή των δημοτικών αρχών δεν δύνανται να υπαχθούν σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, εκτός εάν έχουν αναπρογραμματιστεί ή αναβληθεί τέτοιες εκκρεμείς υποχρεώσεις”
Στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης καλούνται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι – χρήστες αγροτικών παροχών που υπέβαλαν αιτήσεις για τα έτη 2019-2020, να ρυθμίσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες άμεσα (Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 27/10/2021.