Αριάδνη Interconnection: Οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου του εμβληματικού έργου

Αριάδνη Interconnection: Οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου του εμβληματικού έργου
Τετάρτη, 29/09/2021 - 15:07

Η ΡΑΕ ολοκλήρωσε την ενδελεχή εξέταση των μείζονος σημασίας θεμάτων που άπτονται του πλαισίου υλοποίησης του εμβληματικού έργου της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνέχεια στενής συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκλήρωσε την ενδελεχή εξέταση των μείζονος σημασίας θεμάτων που άπτονται του πλαισίου υλοποίησης του εμβληματικού έργου της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής από την «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, κατόπιν αξιολόγησης (α) της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της θυγατρικής της εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ» αλλά και (β) του σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την είσοδο επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης, η Αρχή απέστειλε στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί ειδικών διατάξεων και όρων που επιβάλλεται να επικαιροποιηθούν, ώστε να συνάδουν με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής και της ΡΑΕ αλλά και να ανταποκρίνονται στο τρέχον καθεστώς υλοποίησης του έργου.Remaining Time-0:00FullscreenMute

Οι εν λόγω παρατηρήσεις βασίζονται στους ενωσιακούς κανόνες για τον διαχωρισμό (“unbundling”) και την πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ αλλά και την άσκηση από τον Διαχειριστή των πλέον κομβικών αρμοδιοτήτων του, καθώς και στις αρχές που έχει υιοθετήσει η ΡΑΕ αναφορικά με το πλαίσιο ανάπτυξης του εν λόγω έργου (βλ. τις υπ’ αρ. 816/2018, 838/2018, 1190/2018, 150/2019 Αποφάσεις της Αρχής). Με τις κατευθύνσεις της ΡΑΕ διασφαλίζεται ότι ο τεχνικός σχεδιασμός της διασύνδεσης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Διαχειριστή, ο οποίος επιπλέον διατηρεί την πλήρη εποπτεία και έλεγχο επί της κατασκευής του έργου μέχρι την τελική υλοποίησή του.

Ως εκ τούτου, κατόπιν της εντατικής διαβούλευσης, της επίπονης αξιολόγησης και της αναμενόμενης ανταπόκρισης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η υλοποίηση της Β΄ Φάσης της Διασύνδεσης της Κρήτης προωθείται κατά τρόπο που ισόρροπα σταθμίζει και ικανοποιεί τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Διαχειριστή αλλά και το δημόσιο συμφέρον στην εύθετη ολοκλήρωση του έργου, υπό καθεστώς νομικής ασφάλειας και όρους που εγγυώνται την αποτελεσματική τήρηση των αρχών της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και του ανταγωνισμού σε σχέση με την ανάπτυξη της καίριας αυτής υποδομής.

euro2day.gr