ΥΠΕΝ: Διεθνής διαγωνισμός για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Θέσπιση Τεχνικών Κανονισμών»

ΥΠΕΝ: Διεθνής διαγωνισμός για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Θέσπιση Τεχνικών Κανονισμών»
Παρασκευή, 27/08/2021 - 19:38

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της δράσης «Θέσπιση Τεχνικών Κανονισμών» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», προκήρυξε το ΥΠΕΝ.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση και παράδοση, από εξειδικευμένο σύμβουλο, Τεχνικών Κανονισμών, υπό μορφή κανονιστικού πλαισίου, που αφορούν τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, αρμοδιότητας του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο ως υπουργικές και κοινές υπουργικές αποφάσεις. Οι ως άνω Τεχνικοί Κανονισμοί αφορούν, επιγραμματικά, τα κάτωθι πεδία από το χώρο του πετρελαίου και φυσικού αερίου:

- Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, επιθεωρήσεων, ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), χωρητικότητας άνω των 200 τόνων καθώς και πλωτών μονάδων αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU).

- Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, επιθεωρήσεων, ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων εξόρυξης υδρογοναθράκων, περιλαμβανομένης και της σφράγισης των φρεάτων.

- Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, επιθεωρήσεων, ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου.

-Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, επιθεωρήσεων, ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

-Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, επιθεωρήσεων, ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης και πυροπροστασίας των χερσαίων αγωγών μεταφοράς αργού και πετρελαιοειδών προϊόντων καθώς και υποθαλάσσιων αγωγών μεταφοράς αργού, πετρελαιοειδών προϊόντων και φυσικού αερίου και εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Η εκπόνηση νέων Τεχνικών Κανονισμών θα πραγματοποιηθεί και για τα πέντε (5) ως άνω πεδία της βιομηχανίας πετρελαίου/αερίου, έτσι ώστε, αφενός να επικαιροποιηθεί το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και τις βέλτιστες πρακτικές και αφετέρου να εισαχθούν νέες ρυθμίσεις για τα πεδία εκείνα για τα οποία δεν υφίσταται εθνική νομοθεσία υπό τη μορφή κανονιστικών διατάξεων.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί.