Παρέμβαση του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην προσφυγή της ΔΕΗ για το UFBB

Παρέμβαση του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην προσφυγή της ΔΕΗ για το UFBB
Τετάρτη, 10/11/2021 - 21:30

Στη μη έγκαιρη ολοκλήρωση των ενδεδειγμένων ενεργειών κατάρτισης και υποβολής των αναγκαίων εγγράφων αποδίδει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την μη αποδοχή της προσφοράς της ΔΕΗ για το ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας - Ultra-Fast Broadband (UFBB) συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Όπως τονίζει στην με χθεσινή ημερομηνία παρέμβασή του στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που έχει προσφύγει η ΔΕΗ για τη μη αποδοχή της προσφοράς της για το UFBB, «σε κάθε περίπτωση» η μη αποδοχή της προσφοράς «δεν ανάγεται σε τεχνική βλάβη του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ - Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».

Την παρέμβαση του αρμόδιου για το έργο UFBB υπουργείου υπογράφει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρος Λιβάνιος, ενώ έχει συνταχθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ).

Έχει προηγηθεί, όπως έγραψε σε χθεσινό αναλυτικό της ρεπορτάζ η «Ν», παρέμβαση του ΟΤΕ στην ΑΕΠΠ για το ίδιο θέμα, ως φορέα που κατέθεσε εγκαίρως προσφορά για το έργο και έχει έννομο συμφέρον.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεωρεί μάλιστα ότι η προδικαστική προσφυγή της ΔΕΗ η οποία θα εξεταστεί από την ΑΕΠΠ στις 26 Νοεμβρίου υποβάλλεται εκπροθέσμως και γι΄ αυτό το λόγο πρέπει να απορριφθεί.

Στο βασικό σκεπτικό του υπουργείου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η ΔΕΗ συνομολογεί ότι ανάρτησε τους φακέλους της στο ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής αυτών, αποδίδοντας αορίστως πρόβλημα στη «λειτουργικότητα της πλατφόρμας», μη αναγόμενο σε υπαιτιότητά της.

Προστίθεται, ότι σε όλα τα έγγραφα που έχει μέχρι στιγμής αποστείλει και κοινοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή η ΔΕΗ αποφεύγει τη ρητή επίκληση τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ και επισημαίνονται αντιφατικοί ισχυρισμοί της καθώς, άλλοτε προβάλλει ότι «παρεμποδίστηκε στην υποβολή της προσφοράς της» (σελ.11 της προσφυγής), άλλοτε ότι την υπέβαλε μεν, αλλά η Αναθέτουσα Αρχή αρνήθηκε να την παραλάβει (σελ. 11 της προσφυγής).

Σύμφωνα επίσης με την παρέμβαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το γεγονός ότι η αποτυχία της ΔΕΗ να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της προσφοράς της οφείλεται σε δικές της τεχνικές πλημμέλειες τεκμηριώνεται και από το έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. Σε αυτό αναφέρεται η αλληλουχία ενεργειών εκ μέρους της ΔΕΗ από τις οποίες αποδεικνύεται ότι δεν επιχείρησε καν να υποβάλει την προσφορά της δεδομένου ότι δεν ολοκλήρωσε τις λοιπές ενδεδειγμένες ενέργειες που προηγούνται αυτής, δηλαδή η εξαγωγή από το Σύστημα των απαραίτητων αρχείων (εκτυπώσεων).

Συντάκτης Τέτη Ηγουμενίδη, Πηγή Ναυτεμπορική