Οι προτάσεις της Περιφερειακής Αρχής Δ. Μακεδονίας στο νομοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση

Οι προτάσεις της Περιφερειακής Αρχής Δ. Μακεδονίας στο νομοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση
Παρασκευή, 15/10/2021 - 21:42

Τις προτάσεις της Περιφερειακής Αρχής επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης κι επενδύσεων με τον τίτλο «Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης», παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης Στέργιος Κιάνας

Ειδικότερα αυτές αφορούν σε:

 Στο Άρθρο 5 σχετικά με τη σύσταση Διαχειριστικής Αρχής πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΔ ΔΑΜ θα έχει κατά τόπους μονάδες στις έδρες των Περιφερειών του Προγράμματος με αντικείμενο τη διαχείριση των πόρων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη Περιφέρεια.

 Στο Άρθρο 12 αναφορικά με τη Στελέχωση Υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έργων ΔΑΜ να προβλεφθεί η στελέχωση Υπηρεσιών σε Περιφερειακό επίπεδο, τόσο για τις Μονάδες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, όσο και για τις Υπηρεσίες των Περιφερειών που θα επιφορτιστούν με την ωρίμανση των έργων ΔΑΜ (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών). Κατά συνέπεια είναι αναγκαία η αύξηση του αριθμού του προσωπικού που δύναται να προσληφθεί σε τουλάχιστον 50 άτομα, έναντι των προβλεπόμενων 30 κατά μέγιστο.

 Στο Άρθρο 14 και ως προς τον χαρακτηρισμό έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην Παράγραφο 2 να μην υπάρχει συσχετισμός αυτών με τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, που για

την Περιφέρειά μας είναι το σύνολο της έκτασης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας, αλλά με τα Εδαφικά Σχέδια που αφορούν το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας.

Στην Παράγραφο 3, όπου μια επένδυση δύναται να χαρακτηριστεί ως “Στρατηγική” έχοντας π/υ άνω των 5 εκ. €, προτείνεται να τροποποιηθεί το σχετικό όριο στα 3 εκ. € για τις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας, που αποτελούν Ζώνες Απολιγνιτοποίησης και να προβλεφθεί όριο άνω των 6 εκ. € για επενδύσεις στις Π.Ε. Καστοριάς και Γρεβενών, δεδομένου ότι και αυτές

συμπεριλαμβάνονται στα Εδαφικά Σχέδια.

 Στο Άρθρο 15 αναφορικά με τη σύσταση της Εταιρείας “ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.”:

◦ Να διατυπωθεί ρητά η δημιουργία Παραρτημάτων της εταιρείας στις Περιοχές ΔΑΜ και να προβλεφθεί η στελέχωση αυτών.

◦ Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα πρέπει να προβλεφθεί η εκπροσώπηση κάθε περιοχής ΔΑΜ που έχει Ζώνη Απολιγνιτοποίησης. Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, όροι δόμησης και απολιγνιτοποίηση

 Στο Άρθρο 17 σχετικά με τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης:

◦ Να προβλεφθεί η συμμετοχή της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του οικείου Δήμου στις προβλεπόμενες Προγραμματικές Συμβάσεις με σκοπό τον έλεγχο των όρων και των προβλέψεων κάθε ΕΠΣ.

◦ Να οριστεί ρητά η δυνατότητα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας να αναθέτει και άλλα ΕΠΣ εντός των περιοχών των Εδαφικών Σχεδίων.

Γενικές Προτάσεις:

 Να αποτυπωθεί με σαφήνεια ότι παραμένουν οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς την τοπική κοινωνία, πέραν των αποκαταστάσεων των ορυχείων, όπως απαλλοτριώσεις, σιδηροδρομικές γραμμές, αποκατάσταση ρέματος Σουλού κ.ά.

 Να αποδοθεί στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας η δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης παραλίμνιων εκτάσεων για αναπτυξιακούς σκοπούς.

 Να συμπεριληφθεί ειδική αναφορά για τις Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ και φορείς δημόσιου ή συλλογικού χαρακτήρα με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου τουλάχιστον 150 MW και έκτασης, εντός των ορυχείων, άμεσα αξιοποιήσιμης.

 Να αποχαρακτηριστούν και να εξαιρεθούν από τη Δασική Νομοθεσία όσες εκτάσεις βρίσκονται εντός των ΖΑΠ και οι οποίες προέρχονται από διανομές, αναδασμούς, κλήρους και απαλλοτριώσεις, δεδομένου ότι έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από το 1975.

 Να συμπεριληφθεί η οργάνωση και λειτουργία της δομής του Παρατηρητηρίου Μετάβασης με έδρα τη Δ. Μακεδονία, ως ένα μέσο παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης του ΣΔΑΜ.

 Να αυξηθεί σε 12% το ποσοστό από τους πόρους δέσμευσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αξιοποιείται στο πλαίσιο του Πράσινου Ταμείου.

Τέλος, όπως ανέφερε, ζήτησε να ενσωματωθούν οι διεκδικήσεις του ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας (απόφαση 342/20) που δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί στις αρμοδιότητες και στους σκοπούς λειτουργίας της Επιτελικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης αναφορικά με τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των πολιτικών ΔΑΜ.