ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον Κλάδο ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου

ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον Κλάδο ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου
Δευτέρα, 30/01/2023 - 10:24

Αιτήσεις έως και τις 10 Φεβρουαρίου

Ο Κλάδος ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου, που εδρεύει στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 01/02/2023 έως και την Παρασκευή 10/02/2023.

Δείτε περισσότερα εδώ